Wyniki badawcze PWr w projekcie Jurand

Wyniki prac badawczych realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach projektu “JURAND - Narodowy Kwantowy Generator Liczb Losowych” (POIR.01.01.01-00-0173/15)

Badania w swoim przedmiocie są ściśle związane z definicją projektu badawczo-rozwojowego pt. “JURAND - Narodowy Kwantowy Generator Liczb Losowych” o nr umowy POIR.01.01.01-00-0173/15 (opartą na wcześniejszej współpracy badawczej pomiędzy CompSecur sp. z o.o. a Politechniką Wrocławską obejmującej współdzielenie praw do określających koncepcję projektu wyników wcześniejszych badań) i w obszarze tematycznym stanowią usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z założeniami i celami badawczymi przedmiotowego projektu, specyfikującymi szczegółowo tematykę zleconych prac badawczych odnośnie kluczowych komponentów kryptografii kwantowej w postaci kwantowej generacji losowości, tj. odnośnie układów odgrywających istotną rolę dla strategicznego bezpieczeństwa narodowego, których celem jest zapewnienie informatyczno-teoretycznego poziomu bezpieczeństwa komunikacji.

Celem projektu, którego częścią definicji są zlecone Politechnice Wrocławskiej zadania badawcze wpisujące się w pełną koncepcję projektu w sposób niezbędny do jego realizacji jest opracowanie nowych rozwiązań o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa w obszarze kryptografii i bezpiecznej komunikacji w postaci krytycznych dla zapewniającej informatyczno-teoretyczny poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego kryptografii kwantowej, komponentów kwantowej generacji losowości w ramach realizowanego od 2005 roku programu badawczego komercjalizacji krajowych układów kryptografii kwantowej we współpracy pomiędzy CompSecur sp. z o.o. a Politechniką Wrocławską.

Wyniki zrealizowanych przez Politechnikę Wrocławską prac badawczych w ramach ww. projektu podlegają opublikowaniu (w zakresie publikacji otwartego dostępu) i udostępnieniu do wykorzystania wszystkim zainteresowanym stronom na platformie komercjalizacji kryptografii kwantowej seQre.

Udostępnienie publikowanej poniżej listy rezultatów badawczych realizowane jest na licencji otwartego dostępu Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA) umożliwiającej ich wykorzystanie przez wszystkich zainteresowanych.

Tematyka opublikowanych prac obejmuje badania w ujęciu teorii mechaniki i informatyki kwantowej nad właściwościami ciągów liczb prawdziwie losowych generowanych w zjawiskach kwantowych, teoretyczno-eksperymentalne badania w dziedzinie mechaniki i informatyki kwantowej w zakresie wybranych procesów kwantowych mogących być wykorzystanymi do wydajnej generacji liczb prawdziwie losowych oraz badania w zakresie możliwych architektur i implementacji prototypowych układów kwantowej generacji liczb prawdziwie losowych, jak również badania w ujęciu teorii informatyki klasycznej nad modelem stochastycznym i miarami parametryzacji jakościowo-ilościowej ciągów losowych generowanych w procesach kwantowych, badania w ujęciu teorii informatyki klasycznej w zakresie parametrycznych charakterystyk losowości i efektywności generowanych kwantowo ciągów losowych, badania nad prototypowaniem architektur laboratoryjnych układów kwantowej generacji liczb prawdziwie losowych w zakresie ich aspektów klasycznych i pod kątem ich oprogramowania.

Publikacje

Badania w ujęciu teorii informatyki klasycznej nad modelem stochastycznym i miarami parametryzacji jakościowo-ilościowej ciągów losowych generowanych w procesach kwantowych

Random quantum noise generation using shot noise in semiconductors

Kryptograficzna generacja liczb losowych wykorzystująca szum śrutowy

The use of optical trap for random number generation

Cryptographic quantum random number generation using shot noise

Układ akwizycji danych dla kwantowych generatorów liczb losowych

Zastosowania pułapki optycznej do generatora liczb losowych

Cryptographic quantum random number generation using shot noise

Acceptance Letter for oral presentation at the 1st International Symposium on Quantum Technology, 24-27 June 2018, Aberdeen, United Kingdom

Kwantowy generator liczb losowych wykorzystujący szum śrutowy